Afspraken op school – Nukerke

1. Doelstellingen

a. voor de leerkrachten:
 alles in goede banen leiden
 ongelukken vermijden
 luisterend oor zijn
welzijn van alle kinderen

b voor de leerlingen:
 orde en structuur in onze school
 leren samenspelen
 vreugde beleven
 niemand uitsluiten
Dezelfde afspraken hanteren is gemakkelijk voor iedereen !

2. Algemene afspraken

• De leerlingen zijn beleefd en eerbiedig tegenover iedereen:
 Beleefd groeten
 Met twee woorden spreken
 Verzorgd taalgebruik
 Zich verontschuldigen bij ruzie, onbeleefdheid, …
• Meningsverschillen kunnen op een beleefde manier uitgepraat worden
(lkr.-lln./lln.-lln.).
• De leerlingen hebben eerbied en respect voor elkaars kledij en materiaal, voor alle schoolgerief.

Ouders:
• De leerlingen zijn tijdig op school, 5 minuten voor het belsignaal.
• De leerlingen beschikken over een nette zakdoek of een zakje papieren zakdoeken.
• Om zo weinig mogelijk afval te hebben geven we de voorkeur aan brooddozen in plaats van plastic zakjes of aluminiumfolie.
• Brooddozen en kledij worden genaamtekend.
• Verloren voorwerpen worden verzameld in een box in de refter.
Bij niet afhaling worden deze weggegeven aan minderbedeelden.
• Zieke kinderen worden niet op school verwacht. Kinderen die na ziekte nog even moeten binnenblijven, brengen hiervoor een briefje mee.
• Medicatie wordt niet toegediend zonder bijhorende medicatiefiche (te downloaden via de website)
• Alle kinderen brengen een plastic flesje water mee om tussendoor de dorst te lessen. De flesjes worden niet meegenomen naar buiten tijdens de speeltijd Lege flesjes worden terug meegenomen naar huis.
• Verjaardagen gevierd op school houden we sober.
• Om ruzies bij de kinderen te vermijden worden op school geen uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes rondgegeven. (dit kan enkel als de volledige klasgroep uitgenodigd is)

3. Afspraken in de refter ’s morgens

• Niemand blijft zonder toezicht op de speelplaats.
• De schooltassen worden meegenomen naar de refter.
• In de refter zitten de leerlingen neer en houden zich rustig bezig met het daartoe beschikbaar spelmateriaal.
• We verlaten de refter alleen als alles opgeruimd is en de stoelen terug netjes staan.

4. Afspraken op de speelplaats

• De speelplaats voor de kleuters bevindt zich aan de kant van de toiletten.
• De speelplaats voor de kinderen vanaf het 1ste leerjaar bevindt zich aan de kant van het hek.
• Het grasveld wordt enkel gebruikt mits toelating van de leerkracht die toezicht heeft. Kleuters spelen in geen geval op het speeltuig. Voor de lagere school is er een beurtrol.
Het grasveld wordt niet betreden ’s morgens, om 11u.45 en om 16u.00.
• De speelplaats wordt nooit verlaten zonder toestemming van de leerkracht van toezicht.
• Je gaat best naar het toilet bij aanvang van de speeltijd.
• De drinkfontein dient enkel om te drinken en wordt niet meer gebruikt na het belteken.
• In de toiletten wordt niet gespeeld.
• Afval wordt geworpen in de daartoe voorziene vuilnisemmers.
• Er wordt geen snoep en kauwgom meegebracht.
• Wie pest, wordt gestraft. Doe nooit mee met de pestkop. Zie je pesten, zeg het tegen de leerkracht, dit is niet klikken!
• De leerkracht of toezichtster kan een mispuntkaart geven – als waarschuwing – aan elke leerling die zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. De mispuntkaart wordt meegegeven naar huis om te laten ondertekenen door de ouders.
Deze mispuntkaart kan ook gegeven worden in de klas en de refter als de leerling zich niet houdt aan de gemaakte afspraken.
• Bij elke vorm van agressie tegenover anderen mag de leerkracht onmiddellijk straffen.
• Bij het eerste belsignaal stoppen we met spelen.
Bij het tweede belsignaal stappen we rustig naar onze rij.
Bij het derde belsignaal is het volledig stil.
• Men probeert tijdig op school te zijn, liefst 5 minuten voor het belt.
Eventuele telaatkomers verontschuldigen zich bij de klastitularis.
• Als het regent wordt geen speelgoed toegelaten op de speelplaats, ook niet onder het afdak.
Wanneer de speelplaats nat is, worden enkel basketballen toegelaten .
• Enkel lagere schoolkinderen spelen met basketballen en skateboarden.
• Glijden doen we enkel in zithouding.
• Gebouwen mogen enkel betreden worden mits toestemming van de leerkracht die op toezicht staat
• Brooddozen worden in de voorziene boxen gelegd.
• Jassen en truien worden aan de kapstokken gehangen.
• Er wordt GEEN SPEELGOED meegebracht. Bepaalde zaken kunnen wel in samenspraak met de school. Een lievelingsspeeltje waar een kleuter geen afscheid kan van nemen kan eventueel
• Verlies of beschadiging van waardevolle voorwerpen als sieraden, ringen, uurwerken, vulpennen, speelgoed, zakradio’s, enz. vallen buiten de verantwoordelijkheid van de school.
• Om moeilijkheden te vermijden wordt er niets geruild.

Ouders:
• De schoolpoort gaat ’s middags opnieuw open om 12.40u.
De kinderen die naar huis gaan eten worden dus niet vroeger terug verwacht.

5. Afspraken in de gangen en op de trappen

• Er wordt nooit gelopen of gegeten.
• Er heerst stilte en orde.
Kledingsstukken horen aan de kapstokken!
• Kinderen blijven nooit zonder toezicht in de klassen of andere ruimtes.

6. Afspraken tijdens de turnlessen

• Alle kinderen dragen de afgesproken outfit (lager)
• Meisjes binden de lange haren toe.
• Er worden geen juwelen gedragen.

7. Afspraken in de refter ’s middags

• Tijdens het eten mag er gefluisterd worden. Bij te veel drukte eist de leerkracht volledige stilte.
• De meeste kinderen van de lagere school hebben een taak die zij dagelijks rustig en met zorg uitvoeren.
• Tijdens de maaltijd letten we op onze houding en tafelmanieren.

8. Afspraken bij het verlaten van de school

• Alle kinderen staan in klasrij onder begeleiding van hun leerkracht klaar onder het afdak .
Kinderen geven teken aan hun juf of meester wanneer ze mama, papa, oma, opa, … zien. Leerkracht geeft toestemming om door te gaan.
• Kinderen die alleen naar huis gaan, worden door de leerkracht begeleid tot aan de overkant van de straat.
• Er wordt pas gefietst vanaf de straat !

Ouders:
• Ouders die hun kinderen afhalen, wachten aan het hek op hun kind.

9. Afspraken in de avondstudie

• Na school wordt geen gebruik meer gemaakt van het speelgoed in de bakken.
Lager: er wordt enkel met ballen gespeeld
Kleuter: er wordt enkel op de speeltuigen gespeeld
• Om 16.30u wordt er binnengegaan.
• Kleuters houden zich rustig bezig.
• Kinderen van de lagere school maken huistaken.
• Indien gewenst kan een drankje gekocht worden (komt op schoolrekening)
! Eens de leerlingen op school aangekomen zijn, keren ze niet meer terug naar huis wanneer ze iets vergeten zijn.